3. díl - Montážní návod pro lehké jeřáby 18. 01. 2018

3.1 Příprava montáže

Důležitá poznámka: Montáž musí být vždy prováděna kvalifikovaným personálem.

Správná montáž systému a jeho bezporuchový chod si vyžadují pečlivou přípravu, která pomáhá prodloužit životnost daného systému. Níže jsou uvedeny některé důležité kroky, které je doporučeno před montáží dodržet:

 
 • Je nutné připravit veškeré potřebné, vhodné a provozuschopné nářadí.
 • Před i během montáže je nezbytné mít k dispozici „seznam jednotlivých prvků systému“ a zkontrolovat všechny jeho součásti. Seznam se nachází v balení.
 • Montáž provádí kvalifikovaný personál, který je srozuměn s montážním návodem a rozumí jeho jednotlivým bodům. Pokud je nějaká nejasnost, kontaktuje výrobce.
 • Před montáží je nutné zřetelně označit montážní prostor cedulí s nápisem: „Zákaz vstupu neoprávněným osobám.“
 • Dále je nutné zajistit osobní ochranné pracovní pomůcky a vybavení (jako např. ochranné oblečení, obuv, helmy apod.), stejně jako průběžně dohlížet na správné používání všech ochranných pracovních pomůcek.
 • Montáž lehkého jeřábu zahrnuje také práci ve výškách. Je tedy nezbytně nutné řídit se legislativou související s výkonem práce ve výškách. Zajistit vhodné podmínky pro pohyb personálu ve výškách.
 • Před montáží kvalifikovaný personál prověří, zda je správně sestavena ocelová konstrukce, na niž se bude jeřáb montovat. Předejte tak případným nesrovnalostem.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Elektrotechnické práce smějí provádět pouze oprávněné kvalifikované osoby.

 

3.2 Základní montážní pokyny

Montáž lehkého jeřábu NIKO se skládá ze šesti základních kroků, kterými jsou:

 1. Montáž podélné jeřábové dráhy na příslušné kotevní body,
 2. montáž příčného mostu a posuvných mostových vozíků,
 3. montáž dorazů,
 4. montáž kladek (traverz) pro zavěšení břemene,
 5. montáž kabelových vozíků (volitelná položka),
 6. montáž aretace přesuvny, elektricky poháněných vozíků, teleskopických výsuvných drah (volitelná položka). 

3.2.1 Montáž podélných jeřábových drah

Montáž podélných jeřábových drah

Obrázek 1: Podélné jeřábové dráhy

Jedná se o první fázi montážního postupu. Dlouhé podélné jeřábové dráhy jsou montovány za použití kotevních bodů navržených výrobcem.

Fáze zahrnuje tři kroky:

 1. Příprava dráhy k montáži.
 2. Montáž kotevních bodů.
 3. Montáž spojek.

 

3.2.1.1 Příprava dráhy k montáži

Nejdříve je nutné rozdělit standardní a vyztužené části dráhy. Jednotlivé kolejnice je možné rozdělit na tři typy (viz Krok 1).

KROK 1: Kolejnice se dvěma otvory na jedné straně, kolejnice s jedním otvorem a kolejnice bez otvorů.

Příprava dráhy k montáži

Obrázek 2: Orientace na pravou stranu v drahách lehkých jeřábů NIKO

           

Část dráhy se dvěma otvory slouží jako tzv. nádraží pro odstavení kabelových kladek. Jeden z otvorů je určený pro doraz X06 s příčným šroubem, který slouží k zastavení posuvných mostových vozíků. Kdežto kabelové kladky skrze něj projedou a mohou se tak shromáždit na jednom místě v dráze. Druhý otvor je určený taktéž pro příčný šroub koncového dorazu X06.

Koncové dorazy montované v jeřábových dráhách kolejnic se dvěma otvory

Obrázek 3: Koncové dorazy montované v jeřábových dráhách kolejnic se dvěma otvory

Kolejnice s jedním otvorem jsou užívány pro zbylé tři koncové části jeřábové dráhy. Otvor je určený pro doraz X06 s příčným šroubem. Je nutné dbát na správné umístění jednotlivých kolejnic dráhy dle Obrázku 2.

Kolejnice bez otvorů slouží jako prostřední části jeřábových drah. Pokud koncové kolejnice jeřábové dráhy nejsou opatřeny otvory, je nutné je tam, dle pokynů výrobce, vyvrtat.

 

KROK 2: Je nutné pečlivě zkontrolovat, zda jsou kolejnice podélné dráhy uvnitř čisté a bez jakýchkoli otřepů. V případě, že nejsou, musí se kolejnice vyčistit a otřepy odstranit.

Následující obrázek ukazuje, jak správným způsobem napojit kolejnice tak, aby mohly jednotlivé kladky a vozíky plynule projíždět celou dráhou.

Příprava pro správné napojení kolejnic

Obrázek 4: Příprava pro správné napojení kolejnic

 

Důležitá poznámka: V některých případech je nutné si kolejnice podélné dráhy zkrátit dle vlastní potřeby. Tím dojde ke změně originálních rozměrů. K napojení je vhodné použít spojku B49 a pomocí jejich osmi postranních šroubů správně napojit kolejnice k sobě.

 

3.2.1.2 Montáž kotvících a nosných svorek

Kotvení jeřábové dráhy NIKO

Obrázek 5: Kotvení jeřábové dráhy NIKO

Kotvící a nosné svorky slouží k připevnění jeřábové dráhy k nosné konstrukci. Výběr kotvících svorek a četnost kotevních bodů jsou klíčové pro plynulý a bezpečný provoz jeřábu. Proto:

1)    POSTUPUJTE PŘESNĚ DLE NÁKRESŮ A POSTUPŮ OD VÝROBCE.

2)    NEPROVÁDĚJTE ZMĚNY BEZ SVOLENÍ VÝROBCE.

Níže jsou uvedeny některé kotvící a nosné svorky.

Některé varianty kotvících a nosných svorek

Obrázek 6: Některé varianty kotvících a nosných svorek

 

Obecně je nutné při montáži kotvících a nosných svorek dodržet následující:

1)    Kotvící a nosné svorky je nutné montovat ke kolejnicím jeřábové dráhy přesně dle nákresů a postupů, které udává výrobce.

2)    Před samotnou montáží svorek je třeba povolit a odšroubovat šrouby a matice, aby mohly být svorky umístěny do požadované pozice na jeřábové dráze.

 

Důležitá poznámka: V případě použití svorek typu B04 nebo B44 postupujte dle KROKU 3A. V případě svorky typu B03 dle KROKU 3B. V případě použití speciálních svorek je možné, že výrobce předá dodatečný návod k jejich montáži.

 

KROK 3A: Svorky jsou posouvány po kolejnici a zajišťovány utahováním jejich šroubů na správném místě (dle zadání výrobce). Následně se připevní, pomocí takto připravených svorek, celá dráha k nosné konstrukci. Montáž kolejnic jeřábové dráhy je nutné provést pomocí vhodného zvedacího zařízení (a to kvůli hmotnosti).

KROK 3B: V tomto případě jsou obě části svorky sešroubovány k sobě na obou koncích kolejnice. Po té jsou montovány na kolejnici ostatní svorky (s roztečí mezi nimi dle zadání výrobce). Jeřábová dráha se zajistí utažením napínacích šroubů.

Použití svorky B44

Obrázek 7: Použití svorky B44

 

Důležitá poznámka: Během montáže je nutné zajistit rovnoběžnost kolejnic jeřábové dráhy podél celé nosné konstrukce. Taktéž musí být zajištěna i vodorovnost lehkého jeřábového systému. Tímto se zamezí poškození jednotlivých komponentů jeřábové dráhy, bude umožněn plynulý chod kladek a vozíků v kolejnicích, dlouhá životnost a bezpečný provoz celého jeřábového systému. 

 

3.2.2 Montáž spojek

Montáž spojek v jeřábové dráze NIKO

Obrázek 8: Montáž spojek v jeřábové dráze NIKO

 

K dispozici se nabízí pět druhů spojek:

1)    spojka B49,

2)    speciální výztuha se speciálními dorazy,

3)    speciální výztuha (odlišná od výztuhy z bodu 2),

4)    nosná sestava Z13,

5)    spojka B49 v kombinaci se speciálními výztuhami.

Detailní popis k těmto uvedeným druhům spojek je uveden níže.

 

3.2.2.1 Spojení kolejnic dráhy použitím spojky B49

Pro spojení dvou kolejnic dráhy (nevyztužené) použijeme spojku B49. Montáž musí proběhnout pečlivě, dle pokynů výrobce. Pokud je montáž provedena nesprávným způsobem, dochází k tomu, že kladky a vozíky neprojíždí dráhou plynule.

Montáž se provádí následujícím způsobem: 

1)    Konce obou kolejnic se vsunou do spojky tak, že se střetnou v jejím středu.

2)    Čtyři šrouby ve vrchní části se musí utáhnout tak, aby spodní část kolejnice lícovala rovnoběžně se spojkou, čímž dosáhneme plochého spoje pro hladký průjezd vozíků.

3)    Rovnoměrným utažením čtyř bočních šroubů (2 + 2 z každé strany) zajistíme souosost kolejnic.

 

Spojka B49

Obrázek 9: Spojka B49

 

Textu níže věnujte, prosím, zvýšenou pozornost.

 • Zajištěním vodorovnosti a svislosti obou kolejnic dráhy je nezbytné pro plynulý průjezd kladek a vozíků. Vzniklá mezera mezi kolejnicemi musí být co možná nejmenší.

 Zajištění vodorovnosti a svislosti kolejnic jeřábové dráhy

Obrázek 10: Zajištění vodorovnosti a svislosti kolejnic jeřábové dráhy

 

 • Správné dotažení šroubů spojky je důležité. Dbejte prosím na to, že přílišné dotažení šroubů spojky by mohlo způsobit deformaci kolejnic.
 • Spojky slouží pouze ke spojení dvou kolejnic. Neplní funkci nosných a kotvících svorek, proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost také montáži těchto svorek v blízkosti spojek. Svorky mohou být umístěny přímo navrchu spojky či z každé strany spojky.  Jedná se o dodatečně dodané svorky, které nesmí být opomenuty.

 

3.2.2.2 Spojení dvou samostatných částí vyztužených kolejnic dráhy použitím speciální výztuhy a speciálních kolíků

Toto řešení se využívá pro spojení vyztužených kolejnic dráhy, viz obrázek níže.

Spojení vyztužených kolejnic pomocí speciální výztuhy a speciálních kolíků

Obrázek 11: Spojení vyztužených kolejnic pomocí speciální výztuhy a speciálních kolíků

Výrobce zákazníkovi poskytne výše zmíněné součásti již připravené k montáži. Správným dotažením šroubů komponentů je nutné zajistit rovnoběžnost a vodorovnost dráhy. Během údržby jeřábu je důležité toto kontrolovat.

 

3.2.2.3 Spojení dvou samostatných částí vyztužených kolejnic dráhy za použití speciální plotny

Další řešení pro spojení dvou vyztužených kolejnic je znázorněno na obrázku níže:

 Speciální plotna

Obrázek 12: Speciální plotna

 

V tomto případě šrouby utahujeme postupně tak, aby bylo dosaženo souososti. Tento spoj a souosost je rovněž nutné kontrolovat v průběhu procesu údržby.

 

3.2.2.4 Spojení dvou samostatných částí vyztužených kolejnic dráhy použitím nosné sestavy Z13

Tento typ spojení je mnohdy považován za nejlepší variantu. V některých případech bývá také jedinou možností, např. když není ocelová konstrukce vedena ze strany na stranu. Výhodou sestavy Z13 je, že slouží zároveň jako spojka i jako nosná svorka.

Velmi důležité je zajištění vodorovnosti. To zajistíme postupným utahováním šroubů sestavy Z13 tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku.

 Nosná sestava Z13

Obrázek 13: Nosná sestava Z13

 

3.2.2.5 Užití spojky B49 v kombinaci se speciálními výztuhami dráhy

Tento typ spojení je díky své snadné montáži velmi běžný. Spojky se montují dle popisu uvedeného v kapitole 3.2.2.1. Pro správné vyrovnání kolejnic dráhy se přidávají dodatečné speciální výztuhy. Potřebného vyrovnání je dosaženo postupným utahováním šroubů na výztuhách.

 Spojka B49 se speciálními výztuhami

Obrázek 14: Spojka B49 se speciálními výztuhami

 

3.2.3 Montáž posuvných mostových vozíků a příčného mostu

Příčný most jeřábové dráhy NIKO

Obrázek 15: Příčný most jeřábové dráhy NIKO

 

Jeden ze dvou posuvných mostových vozíků se montuje na příčný jeřábový díl  jako plovoucí bez šroubů. Je to opatření k eliminaci odchylek souososti podélných kolejnic. Nesrovnalost souososti podélných profilů může nastat při instalaci podélných drah, nebo nepřesností kotevních bodů.

Když zákazník obdrží balení komponentů jeřábového systému NIKO, musí se ujistit, že obsahuje dva odlišné mostové vozíky s odlišnými výrobními kódy. Tyto mostové vozíky vypadají velmi podobně, avšak liší se tím, že u jednoho z nich je balení se šrouby a u druhého nikoli. Např. běžně užívaný posuvný mostový vozík T54 obsahuje šrouby a jeho protějšek, T74, je dodáván bez šroubů.  

Důležitá poznámka: Šrouby tohoto jednoho posuvného mostového vozíku zajišťují pevné spojení dráhy s příčným mostem. A proto je kvůli bezpečnosti důležité, je pravidelně kontrolovat během provozu i během údržby.

 Posuvný mostový vozík T54

Obrázek 16: Posuvný mostový vozík T54

 

Montáž posuvných mostových vozíků je snadná, může být prováděna zároveň s montáží příčného mostu. Rozlišujeme příčný most s vyztužením a bez vyztužení, viz kapitoly 3.2.3.1 a 3.2.3.2.    

 

3.2.3.1 Montáž posuvných mostových vozíků a příčného mostu bez vyztužení

Takto postupujeme v případě, že se jedná o příčný most bez výztuže a že je dostatek prostoru ke konstrukci alespoň z jedné strany kolmo na podélné dráhy tak, aby se dal příčný most plynule vsunout přes svorku posuvného mostového vozíku.

 Montáž příčného mostu s využitím jedné volné strany konstrukce

Obrázek 17: Montáž příčného mostu s využitím jedné volné strany konstrukce

 

Montáž vyžaduje dodržení následujících pěti kroků:

1)    U posuvných mostových vozíků se šrouby, tyto šrouby uvolníme.

2)    Promažeme vnitřní část svorky vozíku (který neobsahuje šrouby, typ T74). Tím zajistíme dostatečnou kluznost.

3)    Je nutné zajistit posuvným mostovým vozíkům plynulý průchod celou drahou a zajistit aby nevyjely z kolejnice.

4)     Kolejnice příčného mostu dráhy musí plynule procházet skrze svorky posuvných mostových vozíků, což zajistíme správně provedenou montáží z jedné volné strany konstrukce.

5)    Všechny šrouby pevného posuvného mostového vozíku musíme pečlivě utáhnout. Používáme také pojistné matice.

 

3.2.3.2 Montáž posuvných mostových vozíků a příčného mostu s vyztužením

Montáž příčného mostu s vyztužením

Obrázek 18: Montáž příčného mostu s vyztužením

           

V případě, že je příčný most jeřábové dráhy vyztužen anebo není prostor ani z jedné strany konstrukce, postupujeme následovně:

1)    Nejprve provedeme montáž posuvných mostových vozíků k příčnému mostu.

2)    Všechny šrouby posuvného mostového vozíku (typu T54) je nutné utáhnout. Svorku vozíku bez šroubů (typ T74) je třeba promazat a zajistit, aby nevyjela z kolejnice.

3)    Takto připravenou sestavu posuvných mostových vozíků s příčným mostem nasuneme pomocí vhodného zvedacího zařízení do podélných kolejnic jeřábové dráhy.

3.2.4 Montáž koncových dorazů

 Montáž koncových dorazů

Obrázek 19: Montáž koncových dorazů

 

Jakmile je provedena montáž kolejnic jeřábové dráhy a příčného mostu, je nutné umístit do otevřených konců kolejnic dorazy. Tím zajistíme bezpečný provoz a zamezíme možnému vypadnutí součástí jeřábu z dráhy.

Jedna strana dráhy ale zůstává prozatím nezajištěná, aby byla možná instalace  kabelových kladek pro elektrické napájení. Taktéž jedna strana kolejnice příčného mostu zůstává nezajištěná pro vsunutí nosné kladky do dráhy.

Důležitá poznámka: Do kolejnic jeřábové dráhy vždy použijeme doraz s příčným šroubem X06, čím zajistíme větší bezpečnost proti možnému pádu.

Samotná montáž koncových dorazů je snadná. Postupujeme následovně:

1)    Uvolníme oba šrouby dorazu, které spojují dvě části, z kterých je doraz složen.

2)    Koncový doraz nasuneme do konce kolejnice dráhy (viz Obrázek 19), a to gumovou částí dorazu směrem dovnitř kolejnice.

3)    Šrouby důkladně utáhneme dle pokynů výrobce.

Tabulka níže uvádí utahovací moment šroubu. Tyto hodnoty jsou platné pro všechny šrouby jeřábové dráhy.

ŠROUB (třída 8.8.)

M6

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M30

UTAHOVACÍ MOMENT (Nm)

10

25

50

87

210

412

711

1422

Tabulka 1: Správný utahovací moment šroubů

4)    Nakonec namontujeme příčný šroub dorazu společně s pojistnou maticí.

 

Důležitá poznámka: Když se v jeřábové dráze vyskytuje nádraží pro kabelové kladky, doporučuje výrobce použít dodatečný příčný šroub s plastovým krytem. Tento šroub se montuje ve vrchní části kolejnice tak, aby pod ním mohly projíždět pouze kabelové kladky. Posuvné mostové vozíky projet nemohou. Na druhé straně tohoto nádraží, tedy na konci kolejnice, je montován koncový doraz s příčným šroubem, který zamezí vyjetí kladek.

Oba potřebné otvory pro montáž dorazu i dodatečného šroubu jsou již připraveny výrobcem.

Dvojitý koncový doraz

Obrázek 20: Dvojitý koncový doraz

 

3.2.5 Montáž kladek

Montáž kladek

Obrázek 21: Montáž kladek

 

Jeřábovou dráhu máme připravenou k vsunutí kladek do kolejnice. Jedna strana dráhy zůstala nezajištěná a tudy vložíme do kolejnice příčného mostu nosné  kladky. Výrobce nabízí množství různých typů kladek, např. T48 či T49, viz Obrázek 22 níže.

Kladky T48 a T49

Obrázek 22: Kladky T48 a T49

 

Před montáží je nutné zkontrolovat všechny šrouby a bezpečnostní prvky kladek. Např. u kladky T48 kontrolujeme závlačku, která udržuje závěsný čep ve správné poloze. Poté může být k čepu kladky připojeno zvedací zařízení.

Níže je uveden postup připojení kladky T48 (která je nejběžnější) k dalším zařízením (např. k navíjecímu zařízení). 

1)    Uvolníme zcela závlačku a vytáhneme ji.

2)    Čep vysuneme tak, aby bylo možné na něj upevnit zvedací zařízení.

3)    Následně čep vložíme zpět do původní polohy, pečlivě uložíme podložky na obě strany čepu. Podložky slouží ke správnému vycentrování zvedacího zařízení a pro větší stabilitu zařízení.

4)    Nakonec vrátíme závlačku a správně ji upevníme. Pozice závlačky musí být pravidelně kontrolována. V případě jakékoli závady je nezbytně nutné ji ihned vyměnit.

 Závlačka kladky T48

 Obrázek 23: Závlačka kladky T48

 

 Nyní musí být do nezajištěných konců kolejnic namontovány dorazy. Přitom se řídíme pokyny výrobce.

 

3.2.6 Montáž kabelových kladek (volitelná)

Montáž kabelových kladek

Obrázek 24: Montáž kabelových kladek do jedné z kolejnic dráhy

 

 V některých případech mohou být kabelové kladky umístěné v samostatné kolejnici, která je vedena rovnoběžně s kolejnicí jeřábové dráhy. Do této pomocné kolejnice můžeme umístit kabelové kladky pro kulaté kabely různých průměrů, nebo kladky pro ploché kabely různých rozměrů.

Při montáži pomocné dráhy postupujeme dle pokynů výrobce. Počet kabelových kladek volíme s ohledem na délku dráhy a požadovaný průvěs kabelu, a jejich typ dle rozměrů kabelu či hadice, taktéž dle návodu výrobce.

Při montáži je nutné si uvědomovat následující:

1)    Specifikace kabelu závisí na síťovém napájení. Musíme vzít také v úvahu, že s kabely velkých průřezů není snadná manipulace. Proto bude nezbytné je rozdělit na více kabelů s nižším průřezem.

2)    Kabelové kladky, které jezdí dráhou vysokou rychlostí (více než 2m/1s), spojíme pomocí řetězů, aby byly chráněny proti poškození.

Kolejnice pomocné dráhy upevníme k ocelové konstrukci pomocí kotvících a nosných svorek (např. můžeme použít B02 či B03). Nutná je také montáž koncových dorazů na koncích kolejnic této dráhy.

 

Montáž kabelových kladek provádíme následovně:

A)   POUŽITÍM POMOCNÉ DRÁHY

Do nezajištěného konce kolejnice vsuneme tažný závěs. Následně pomocí svorky tažného závěsu ve tvaru písmene „U“ připojíme zvedací zařízení.

Připojení zvedacího zařízení k tažnému závěsu 

Obrázek 25: Připojení zvedacího zařízení k tažnému závěsu

 

Poté můžeme za tažný závěs do kolejnice vsunout také všechny potřebné kabelové kladky. Nakonec namontujeme do dráhy koncovou svorku (viz Obrázek 26).

 Montáž koncové svorky pro kabely

Obrázek 26: Montáž koncové svorky pro kabely

 

Všechny šrouby kabelových kladek a svorek musíme povolit, abychom jimi mohli kabely či hadice protáhnout. Jakmile jsou kabely či hadice rovnoměrně rozloženy, utáhneme všechny šrouby. Nakonec namontujeme koncové dorazy, abychom zabránili vyjetí kladek z kolejnic.

 

B)   BEZ POMOCNÉ DRÁHY

Otevřenou stranou kolejnice vsuneme do dráhy všechny nylonové kabelové kladky.

Kabelová kladka nylonová L00 a L01

Obrázek 27: Kabelové kladky nylonové L00 a L01

 

Všechny šrouby kabelových kladek a svorek povolíme, abychom mohli kabely či hadice protáhnout. Jakmile je máme rovnoměrně rozložené, šrouby utáhneme. Do konců dráhy montujeme doraz se svorkou koncovou pro kabel, aby nedošlo k vyjetí kladek z kolejnice.

 

Nadměrné utahování šroubů může způsobit poškození kabelů a hadic.

 

3.2.7 Montáž aretace přesuvny, elektricky poháněných vozíků
a teleskopické dráhy (volitelná)

V některých případech můžeme provádět montáž speciálních komponentů, a to např. z důvodu neobvyklých vlastností přepravovaných břemen či v důsledku prostorového omezení pracovní plochy.

  

3.2.7.1 Montáž aretace přesuvny

Je-li potřeba lehký jeřáb připojit k jiné dráze (např. jednokolejnicové), využijeme aretaci přesuvny. Obsluha jeřábu k sobě může připojit a také odpojit dvě kolejnice dráhy manuálně, pomocí tažného lana, anebo dálkově, pomocí aretace přesuvny ovládané elektricky či pneumaticky.

Aretace přesuvny

Obrázek 28: Aretace přesuvny

           

Základní postup při montáži aretace přesuvny zahrnuje následující kroky:

1)    Aretace přesuvny se skládá ze dvou dílů, jeden díl namontujeme na kolejnici jedné dráhy a druhý do druhé dráhy. Oba díly musí být v kolejnicích drah umístěny ve stejné výšce, aby mohlo dojít k jejich připojení, resp. kolejnice jsou v naprosto shodné výšce.

2)     Šrouby na vrchní části obou dílů aretace, musí být utaženy tak, aby byla aretace fixována ke kolejnici. Zajištění šroubů provedeme pomocí kontramatic. .

3)    Boční šrouby obou dílů aretace utahujeme zároveň tak, abychom docílili souosost kolejnic a souběžnost hran dílu aretace s hranami kolejnice.

           

VŠECHNY ÚPRAVY PŘI MONTÁŽI ARETACE PŘESUVNY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY PEČLIVĚ. PO DOKONČENÉ MONTÁŽI MUSÍ BÝT MEZI OBĚMA DÍLY CO NEJMENŠÍ MEZERA (DOPORUČENÍ VÝROBCE JE CCA 2 MM).

ANI JEDEN DÍL ARETACE NESMÍ VERTIKÁLNĚ PŘESAHOVAT KRAJNÍ ČÁST KOLEJNICE. TOTO BY MOHLO ZPŮSOBIT KOLIZI NA DRÁZE.

V PŘÍPADĚ, ŽE MANUÁLNĚ OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ NEFUNGUJE SPRÁVNĚ (TEDY NEVRACÍ SE LEHCE DO SVÉ PŮVODNÍ POLOHY), JE NUTNÉ PROVÉST ÚPRAVU PRUŽINY ARETACE (viz článek 5.2 Periodická kontrola a údržba, tabulka činností).

 

3.2.7.2 Montáž elektricky poháněných vozíků

V případě, že použijeme elektricky poháněné vozíky typu H110, je možný elektrický pohon ve třech variantách:

1)    Pohyb vozíků v příčném mostu (M1).

2)    Pohyb mostu po jeřábové dráze (M2 + M3).

3)    Kompletní elektrický pohon (M1 + M2 + M3)

Pohyb elektricky poháněných vozíků

Obrázek 29: Pohyb elektricky poháněných vozíků

 

Elektricky poháněné vozíky je nutné elektricky napájet podél celé jeřábové dráhy (viz kapitola 3.2.6). Kabelové vozíky s kabely mohou projíždět pomocnými drahami i jeřábovými drahami.

Níže je popsána montáž elektricky poháněných vozíků, resp. přechod z manuální obsluhy na elektricky řízenou obsluhu. Návod je platný i pro montáž zcela nového jeřábu (vyjma kroky 1, 2).

KROK 1: Z jeřábové dráhy odebereme veškerá břemena. Na koncích jeřábové dráhy musí být demontovány koncové dorazy.

KROK 2: Demontován je také příčný most s posuvnými mostovými vozíky. K tomu použijeme vhodné zvedací zařízení (vzhledem k hmotnosti komponentů).

Montáž elektricky poháněných vozíků H110

Obrázek 30: Montáž elektricky poháněných vozíků H110

KROK 3: Elektricky poháněné vozíky H110 umístíme do kolejnic dráhy ve správném směru. Tak, aby spojovací svorky vozíků byly v blízkosti posuvných mostových vozíků.

KROK 4: Souprava příčného mostu a posuvných mostových vozíků musí být namontována tak, aby bylo možné jejich spojení s elektricky poháněnými vozíky.

Montáž soupravy příčného mostu a posuvných mostových vozíků

Obrázek 31: Montáž soupravy příčného mostu a posuvných mostových vozíků

 

KROK 5: Následně provádíme propojení elektricky poháněných vozíků s posuvnými mostovými vozíky. Nesmí se zapomenout namontovat zpět koncové dorazy.

Propojení elektricky poháněného vozíku s posuvným mostovým vozíkem

Obrázek 32: Propojení elektricky poháněného vozíku s posuvným mostovým vozíkem

 

KROK 6: Před montáží elektricky poháněných vozíků v příčném mostu, musí být odebrán koncový doraz a následně je odebrána také kladka (např. typu T49).

KROK 7: Nyní můžeme do kolejnice příčného mostu vsunout elektricky poháněný vozík spolu s kabelovými kladkami.

Instalace elektricky poháněného vozíku do kolejnice

Obrázek 33: Instalace elektricky poháněného vozíku do kolejnice

 

KROK 8: Kladku, kterou jsme z dráhy demontovali, nyní vrátíme zpět. Důležitá je správná orientace obou komponentů, aby mohlo jejich spojení správně fungovat.

Instalace kladky zpět do kolejnice

Obrázek 34: Instalace kladky zpět do kolejnice

 

KROK 9: Dochází k propojení elektricky poháněného vozíku s kladkou.

 

Důležitá poznámka: Kroky 6, 7, 8 a 9 lze provést i v případě, že ještě není namontován příčný most.

 Propojení elektricky poháněného vozíku s kladkou

Obrázek 35: Propojení elektricky poháněného vozíku s kladkou

 

KROK 10: Montáž ovládacího panelu k příčnému mostu je vždy prováděna dle návodu výrobce a kvalifikovanou osobou. K panelu připojíme také příslušnou kabeláž.

KROK 11: Kabel protáhneme všemi svorkami kabelových kladek (viz kapitola 3.2.6).

KROK 12: Závěrem připojíme kabel do ovládacího panelu a k hlavnímu přívodu proudu. Alternativou kabelové vlečky je použití trolejového napájení. Výhodou trolejového napájení je, že nemusíme kalkulovat s počtem a délkou vozíků a to ve většině případů znamená větší rozsah manipulační plochy jeřábu.

 

Jakmile jsou výše uvedené kroky montáže provedeny, můžeme přistoupit k seřízení elektricky poháněných vozíků. Nejdříve je nutné seřídit oba šrouby pod pružinami tak, aby se vozík mohl volně pohybovat, ale aby neprokluzoval při zastavování. Postupujeme následovně:

Stavěcí šrouby elektricky poháněných vozíků

Obrázek 36: Stavěcí šrouby elektricky poháněných vozíků

 

Rozměr „A“ pro elektricky poháněné vozíky

Obrázek 37: Rozměr „A“ pro elektricky poháněné vozíky

 

V obrázku uvedený rozměr „A“ musí být shodný na obou stranách vozíku.

 

KROK 1: Když není na kladce zavěšeno žádné břemeno, utáhneme postupně šrouby tak, aby se kladka mohla pohybovat. Pohyb začíná, když se obě nylonová kola dotknou horní vnitřní strany kolejnice.

KROK 2: Nyní provedeme kontrolu plynulého pohybu kladky. Následně zkoušíme kladku zastavovat. Pokud dochází k jejímu prokluzování, opakujeme krok 1, pokud prokluzuje minimálně, pokračujeme krokem 3.

KROK 3: Kroky 1 a 2 je zapotřebí zopakovat, ale s maximálním břemenem.

 

3.2.7.3 Montáž teleskopické dráhy

Teleskopické výsuvné dráhy jsou používány za účelem pokrytí většího manipulačního prostoru, ve stísněných prostorách (např. kontejnery, nákladní automobily). Slouží k přepravení břemen na místo mimo dosažitelnost jeřábové dráhy.

 Teleskopická dráha

Obrázek 38: Teleskopická dráha

 

Teleskopická výsuvná dráha je k dispozici v profilech NIKO od velikosti 23 do velikosti 27.

K zajištění plynulého horizontálního pohybu teleskopické dráhy slouží „antikick“ sestava koleček. Ta zamezí rázovému kopnutí teleskopické dráhy při překonání těžiště břemene z prostoru pod podélnou dráhou mimo tento prostor. Antikick sestava je již namontována v zadní části teleskopické dráhy a pomáhá také minimalizovat vibrace celé dráhy.

Způsob montáže závisí na konkrétních prostorových poměrech místa, kde bude jeřáb namontován. V případě, že je dostatek prostoru na opačné straně, než bude provozován teleskopický výsuv, postupujeme následovně:

Pevnou část teleskopu, která tvoří příčný most instalujeme dle kapitoly 3.2.3.1 nebo 3.3.2. Dále spodní výsuvný díl teleskopické dráhy vsuneme do horního dílu, který tvoří příčný most z opačné strany, než bude teleskopický výsuv provozován. Do spodního dílu vložíme kladku pro břemeno anebo kladkostroj a oba díly opatříme koncovými dorazy.

Na Obrázku 37 vidíme, že výsuvnou část je možné vysunout až do rozměru
„A max“. Tento rozměr je limitován pevným dorazem teleskopické dráhy, který je osazen výrobcem.

V případě, že není dostatek místa na opačné straně od teleskopického výsuvu, musí být namontována teleskopická dráha na podélnou dráhu již jako komplet (jak pevná část, která tvoří příčný most, tak výsuvná část, která tvoří teleskopickou konzolu) dle předešlých kapitol (např. 3.2.3.1 nebo 3.3.2.).

 

3.3 Závěrečná kontrola a test funkčnosti

Jakmile je celá montáž jeřábové dráhy dokončena, provádíme závěrečnou kontrolu a testujeme správnou funkčnost systému.

Závěrečná kontrola zahrnuje pět kontrolních bodů:

1)    Kontrola všech bezpečnostních zařízení, vč. všech koncových dorazů, všech zařízení dráhy a bezpečnostních prvků, jako jsou např. závlačky. 

2)    Kontrola důkladného utažení všech matic a šroubů.

3)    Kontrola dobré viditelnosti všech varovných a výstražných cedulí.

4)    Tento manuál a seznam komponentů vč. nákresů je nutné mít po celou dobu k dispozici pro všechny osoby podílející se jakkoli na přípravě k montáži i na samotné montáži.

5)    Před zahájením testu funkčnosti zkontrolujeme, že se v daném prostoru nevyskytují žádné nežádoucí vozidla, překážky či jiné objekty.

 

Následně provádí oprávněná osoba kompletní testování jeřábu. Za použití kalibrovaného testovacího břemene (tedy maximálního možného břemene) se otestuje pohyb jeřábu ve všech možných směrech. Pokud se při testování odhalí nedostatky, musí být okamžitě odstraněny kvalifikovanou osobou.

BĚHEM TESTU FUNKČNOSTI ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A POUŽÍVAT OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY.

Před předáním jeřábu do provozu musí být splněny také podmínky dané legislativou země, v níž bude jeřáb provozován. Jakmile je vše výše uvedené splněno, je jeřáb připraven k použití v běžném provozu.

Jste netrpěliví a chcete si pročíst kompletní Manuál lehkých jeřábů ihned? Zadejte svůj e-mail a stáhněte si celý Manuál ještě dnes!

 

Nenechte si také ujít další díly:

 1. díl - Technický popis lehkých jeřábů

 2. díl - Design lehkých jeřábů NIKO 

 4. díl - Funkce lehkého jeřábu NIKO

 5. díl - Kontrola a údržba lehkého jeřábu NIKO

 6. díl - Základní pravidla bezpečnostiDiskuse