4. díl - Funkce lehkého jeřábu NIKO 18. 01. 2018

4.1 Všeobecné instrukce pro správné použití lehkého jeřábu

Před zahájením provozu jeřábové dráhy si musí pracovník obsluhy prostudovat návod k obsluze zařízení a věnovat také pozornost případným dodatečným informacím, které nezískal během školení.

 
 

U jeřábu, který je ovládán závěsným ovládacím panelem, vyzkouší pracovník obsluhy, zmáčknout veškerá tlačítka (nejprve bez elektrického napájení), aby zjistil, jaká je jejich citlivost (kolik tlaku vyžaduje stlačení tlačítek). V případě, že není něco v pořádku, nahlásí to okamžitě vedoucímu pracovníkovi. Jakmile je zajištěna správná funkčnost a pracovní prostor je volný, může být jeřáb uveden do provozu.

Pracovník obsluhy dále kontroluje všechna bezpečnostní zařízení ovládacího panelu a seznamuje se s reakcí v klíčových polohách (např. reakce na začátku a na konci každého pohybu, přemisťování břemen pomalým a rychlejším pohybem apod.). Pracovník musí mít pečlivě nastudován manuál od výrobce.

Když se chystáme uchytit břemeno, musí být zvedací zařízení umístěno přímo nad ním. Pokud není břemeno správně vycentrováno, mohlo by dojít během jeho přemisťování k nechtěným výkyvům plynulého pohybu. Následně břemeno zvedáme do požadované výšky a kontrolujeme přitom, aby v jeho cestě nebyla kabeláž, kterou bychom tím mohli poškodit.

Provoz na počátku a na konci pohybu břemene by měl být na nižším rychlostním stupni.

Pokud si pracovník obsluhy všimne čehokoliv neobvyklého při provozu jeřábu, obrátí se neprodleně na osobu kompetentní k opravě jeřábu.

 

4.2 Instrukce pro pracovníky obsluhy

Obecným měřítkem správné funkčnosti provozu jeřábu je jeho plynulý pohyb. Jeřáb smí ovládat jen personál, který absolvoval odpovídající školení. Pracovníci obsluhy dodržují níže uvedené pokyny:

1)     Jeřáb je nutné provozovat plynule, bez prudkých pohybů břemene.

2)     Zvedací zařízení musí být vycentrováno přímo nad břemeno, které chceme zvednout, aby byl pohyb plynulý, bez výkyvů a aby nedocházelo k zakázaným manipulacím – jako šikmý tah...

3)     Při zvedání břemene pracovník kontroluje, že v cestě nejsou žádné kabely, které by mohly být při zvedání poškozeny.

4)     Zajistí, že v pracovním prostoru nejsou žádné nežádoucí osoby či předměty.

5)     Žádné z přepravovaných břemen nesmí překročit nosnost jeřábu.

6)     Před zahájením provozu je nutné, dle pokynů výrobce, provést bezpečnostní opatření týkající se zvedacího zařízení (např. kontrola navijáku).

7)     Pro snadné přemístění je břemeno zvednuto do dostatečné výšky.

8)     Zavěšené břemeno musí být neustále pod kontrolou obsluhy. Pokud je jeřáb ovládán elektricky, nesmí být vypínač při zavěšeném břemeni vypnut. V případě manuálního ovládání, musí pracovník obsluhy břemeno mít pod neustálým dohledem a splňovat bezpečnostní předpisy (např. nesmí nikdy stát pod břemenem).

9)     V blízkosti jeřábu se nevyskytují přebytečná zařízení či kabeláž, povoleno je pouze nezbytně nutné vybavení k provozu.

10)   Břemena nesmí být nikdy přepravována nad hlavami lidí (i když se jedná o prázdné balíky). Při práci s magnetickými nebo vakuovými zařízeními musí být striktně dodržovány pokyny výrobce.

11)   V případě pohotovosti, musí pracovník obsluhy či jiná osoba, zastavit neprodleně provoz jeřábu (např. zmáčknutím tlačítka nouzového zastavení na ovládacím panelu).

12)   Neoprávněným osobám není dovoleno provádět jakékoliv zásahy do komponentů jeřábu.

13)   V případě nouze musí být jeřáb zajištěn tak, aby nebylo možné ho provozovat (např. vypnutím hlavní pojistky) a nesmí být zavěšeno břemeno.

14)   Za každé situace je kontakt s komponenty jeřábu (s kladkami, koncovými dorazy apod.) prováděn s opatrností, dle bezpečnostních předpisů.

15)   V případě propojení s jiným dopravníkovým systémem posouvá pracovník obsluhy most, dokud se obě dráhy nevyrovnají. Jakmile se kolejnice propojí, je břemeno opatrně protaženo z jedné dráhy do druhé. Poté se provede rozpojení kolejnic a pracovník obsluhy zkontroluje, že všechna bezpečnostní zařízení fungují správně a konce drah jsou uzavřeny. 

Jste netrpěliví a chcete si pročíst kompletní Manuál lehkých jeřábů ihned? Zadejte svůj e-mail a stáhněte si celý Manuál ještě dnes!

 

Nenechte si také ujít další díly:

 1. díl - Technický popis lehkých jeřábů

 2. díl - Design lehkých jeřábů NIKO 

 3. díl - Montážní návod pro lehké jeřáby

 5. díl - Kontrola a údržba lehkého jeřábu NIKO

 6. díl - Základní pravidla bezpečnostiDiskuse