5. díl - Kontrola a údržba lehkého jeřábu 18. 01. 2018

5.1 Obecný návod pro údržbu

Údržba by měla být prováděna dle následujících zásad:

1)      Údržba jeřábu se provádí bez břemene.

2)      Je-li v jeřábovém systému síťové napájení, je třeba vypnout příslušnou pojistku. To platí i v případě používání pneumatického ovládání.

3)      Je nutné řídit se bezpečnostními pokyny, které udává legislativa dané země.

4)      Během údržby musí být, z bezpečnostních důvodů, příčný most nehybný.

5)      Během oprav by měly být použity výhradně originální díly NIKO, aby byl zajištěn správný provoz systému. Jakékoliv změny či doplnění systému by měly být konzultovány a provedeny jen se souhlasem společnosti NIKO.

6)      Během údržby musí být jeřáb oddělen od ostatních kolejnicových drah, případně musí jeden z pracovníků vyslat signál pracovníkovi obsluhy daného systému, aby zastavil veškerý pohyb, tím se předejde možné nehodě.

7)      Po skončení údržby či inspekce provede osoba, která systémy odpojila, jejich znovu připojení. Stejně tak jsou na původní místa navráceny všechny bezpečnostní zařízení. Poté je možné jeřáb opět začít provozovat.

8)      Po skončení údržby je odklizen veškerý materiál a vybavení, které bylo při údržbě používáno.

 

5.2 Periodická kontrola a údržba, tabulka činností

První inspekce by měla být provedena měsíc po montáži jeřábu. Kontrole podléhá následující:

  • vodorovnost a svislost jeřábové dráhy,
  • veškeré komponenty jeřábové dráhy z důvodu možného výskytu opotřebení některých částí,
  • všechny šrouby a matice a jejich důkladné utažení,
  • všechny koncové dorazy v kolejnicích a jejich správné umístění,
  • všechna bezpečnostní zařízení, jejich správné umístění a bezchybná funkčnost,
  • všechny spojky a jejich správné utažení na kolejnicových spojích,
  • všechny kladky, posuvné mostové vozíky a jejich plynulý pohyb v kolejnicích.

I když jeřábové systémy NIKO nevyžadují speciální údržbu, je nutné provádět pravidelné periodické kontroly. Tyto kontroly spolu se správně provedenou montáží zvyšují životnost jeřábového systému.

 

ČÁSTI JEŘÁBU

KONTROLA KAŽDÉ 3 MĚSÍCE

KONTROLA KAŽDÝCH 6 MĚSÍCŮ

KONTROLA KAŽDÝ JEDEN ROK

KOLEJNICE

VIZUÁLNÍ KONTROLA.

(PRACOVNÍK OBSLUHY)

 

KONTROLA VÝSKYTU KOROZE, DEFORMACE A OPOTŘEBENÍ

KONTROLA ČISTOTY UVNITŘ KOLEJNIC.

(PRACOVNÍK ÚDRŽBY)

SPOJKY

VIZUÁLNÍ KONTROLA VODOROVNOSTI A SVISLOSTI.

(PRACOVNÍK OBSLUHY)

 

KONTROLA, DŮKLADNÉHO UTAŽENÍ VŠECH ŠROUBŮ A MATIC.

(PRACOVNÍK ÚDRŽBY)

KOTVÍCÍ A NOSNÉ SVORKY

VIZUÁLNÍ KONTROLA  ZA POHYBU. (PRACOVNÍK OBSLUHY)

 

KONTROLA, DŮKLADNÉHO UTAŽENÍ VŠECH ŠROUBŮ A MATIC.

 (PRACOVNÍK ÚDRŽBY)

KLADKY A POSUVNÉ MOSTOVÉ VOZÍKY

KONTROLA PLYNULÉHO PROVOZU A POHYBU. KONTROLA, DŮKLADNÉHO UTAŽENÍ VŠECH ŠROUBŮ A MATIC. KONTROLA SPRÁVNÉ MONTÁŽE BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ. (PRACOVNÍK OBSLUHY)

1) KONTROLA VÝSKYTU KOROZE VE VŠECH POHYBLIVÝCH ČÁSTECH.

2) KONTROLA, DŮKLADNÉHO UTAŽENÍ VŠECH ŠROUBŮ A MATIC.

 (PRACOVNÍK ÚDRŽBY)

DEMONTÁŽ VŠECH KLADEK A POSUVNÝCH MOSTOVÝCH VOZÍKŮ. KONTROLA Z DŮVODU VÝSKYTU OPOTŘEBENÍ NEBO KOROZE. KONTROLA PLYNULÉHO POHYBU A LOŽISEK. KONTROLA, DŮKLADNÉHO UTAŽENÍ VŠECH ŠROUBŮ A MATIC. (PRACOVNÍK ÚDRŽBY)

KONCOVÉ DORAZY

VIZUÁLNÍ KONTROLA ZA POHYBU.

(PRACOVNÍK OBSLUHY)

 

KONTROLA, DŮKLADNÉHO UTAŽENÍ VŠECH ŠROUBŮ A MATIC.

(PRACOVNÍK ÚDRŽBY)

POMOCNÁ DRÁHA PRO KABELY A HADICE

VIZUÁLNÍ KONTROLA Z DŮVODU VÝSKYTU OPOTŘEBENÍ. KONTROLA PLYNULÉHO PROVOZU.

(PRACOVNÍK OBSLUHY)

KONTROLA KONTAKTŮ ELEKTRICKÝCH KABELŮ, KONTAKTŮ MEZI KABELY A KLADKAMI. KONTROLA PRŮVĚSU KABELŮ. (PRACOVNÍK ÚDRŽBY)

 

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

VIZUÁLNÍ KONTROLA. (PRACOVNÍK OBSLUHY)

 

 

ARETACE PŘESUVNY

VIZUÁLNÍ KONTROLA VŠECH POHYBŮ A SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI BEZPEČNOSTNÍCH PLOCH.

MAZÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PLOCH, UTÁHNUTÍ VŠECH ŠROUBŮ A MATIC, SPRÁVNÉ ODEZVY OVLÁDACÍHO PRVKŮ*

 

JINÁ ZAŘÍZENÍ

PODLE POKYNŮ VÝROBCE


Tabulka 2: Tabulka činností údržby

 

NÁVOD K SEŘÍZENÍ PRUŽINY ARETACE PŘESUVNY:

Pokud obsluha anebo servisní pracovník zjistí, že po tlaku na pojistku aretace přesuvny se tato nevrací do své původní polohy, je nutné upravit přepětí tlačné pružiny. V tomto případě je nutné uvolnit zadní matici a pak pomocí vhodného nástroje (Allenův klíč) pružinu náležitě utáhnout. JE TŘEBA DÁT SI POZOR NA NADMĚRNÉ UTAHOVÁNÍ. Poté můžeme opět utáhnout zadní matici.

K výše uvedené tabulce je důležité dodat, že pokud si pracovník obsluhy všimne čehokoliv neobvyklého (jako např. neobvyklé zvuky při provozu, neúměrné úsilí při zvedání či přemisťování břemen apod.) musí na to ihned upozornit kompetentní osobu a daný problém je nutné vyřešit.

Je-li to potřeba, mohou se promazat ložiska (aniž by mazivo přetékalo ven). V případě, že se jeřábová dráha nachází v prašném prostředí, je nutné ji (zejména vnitřek kolejnic) čistit. Za žádných okolností nesmí být používány žádné kapalné čistící prostředky.

Výrobce doporučuje, aby kompetentní osoba prováděla pravidelnou inspekci jeřábového systému alespoň jednou ročně (případně dle nařízení platné legislativy dané země).

Jste netrpěliví a chcete si pročíst kompletní Manuál lehkých jeřábů ihned? Zadejte svůj e-mail a stáhněte si celý Manuál ještě dnes!

 

Nenechte si také ujít další díly:

 1. díl - Technický popis lehkých jeřábů

 2. díl - Design lehkých jeřábů NIKO 

 3. díl - Montážní návod pro lehké jeřáby

 4. díl - Funkce lehkého jeřábu NIKO

 6. díl - Základní pravidla bezpečnostiDiskuse