6. díl - Základní pravidla bezpečnosti 18. 01. 2018

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI

Během provádění montáže, provozu i údržby jeřábového systému NIKO je nutné postupovat vždy v souladu se zákonem a nařízeními dané země.

Níže jsou uvedeny některé hlavní bezpečnostní předpisy (seznam není úplný):

 • Před zahájením jakékoliv činnosti je nutné si nastudovat a pochopit tento manuál.
 • Všichni pracovníci, kterých se týká montáž, provoz a údržba musí vždy vědět, kde najdou manuál.
 • Montáže, provozu a údržby se mohou účastnit pouze proškolení pracovníci.
 • Prostor, v němž je prováděna montáž jeřábového systému, musí být viditelně označen.
 • Pracovníci, kteří se účastní montáže, provozu či údržby na sobě musí mít vhodný pracovní oděv a ochranné pracovní pomůcky (např. helmu, vhodnou obuv apod.).
 • Po dokončení montáže provádí kvalifikovaná osoba důkladnou kontrolu celého jeřábového systému a jeho správné funkčnosti.
 • JEŘÁBOVOU DRÁHU JE MOŽNÉ POUŽÍVAT POUZE PRO PŘESUNY BŘEMEN, NIKOLI PRO PŘESUNY PERSONÁLU.

 

Během provozu je nutné postupovat dle následujících předpisů:

PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU:

 • Provoz může být zahájen, jakmile pracovník obsluhy prověří, že tomu nic nezabraňuje (např. signál, že jeřáb je vypnutý).
 • Před zahájením provozu musí být důkladně utaženy všechny šrouby a matice, odklizeny všechny kabely či hadice a také správně rozmístěna bezpečnostní zařízení.
 • V pracovním prostoru se nenachází žádné překážky (ať už předměty
  či neoprávněné osoby).
 • Zvedací zařízení musí být zkontrolována dle doporučení výrobce.

BĚHEM PROVOZU:

 • Jeřáb nesmí nikdy přepravovat břemena, která přesahují maximální povolenou hmotnost.
 • Jeřáb nesní nikdy zvedat břemeno, které není zcela pod kontrolou pracovníků obsluhy.
 • V případě poruchy sítě by měl pracovník obsluhy vypnout všechny zařízení.
 • Pracovník obsluhy musí mít jeřáb i přepravovaná břemena neustále pod kontrolou.
 • Ovládací panel musí být pro pracovníka obsluhy vždy snadno dostupný.
 • Pracovník obsluhy dodržuje pokyny a nařízení udělené pouze kompetentními osobami. Reaguje na případné nouzové signály pomocných pracovníků v provozu.
 • Za žádných okolností nesmí být břemena přepravována nad lidmi.
 • Jeřáb nesmí být použitý pro šikmý tah (kromě případů specificky povolených kvalifikovanou osobou po provedení speciálních nařízení)
 • Stlačené plyny mohou být zvedány pouze dle platných předpisů.
 • V žádném případě se nesmí pracovníci věšet či jezdit na zvedacích zařízeních, břemeni ani na příslušenství (magnet, hák…).
 • Před přemístěním břemene je nutné zkontrolovat, že je dobře zajištěné
  a vyvážené.
 • Nikdy nesmí docházet k prudkému zrychlení či zpomalení přepravovaného břemene.
 • Jeřáb nesmí být v provozu, pokud nejsou správně namontovány všechny koncové dorazy.
 • Na koncové dorazy se nesmí najíždět silou a opakovaně v rychlosti.
 • V případě výskytu čehokoliv neobvyklého musí být jeřáb ihned zastaven a musí být provedena důkladná kontrola.

 

Pracovník obsluhy musí být minimálně kvalifikován v následujících oblastech:

 • Musí rozumět všem bezpečnostním pokynům v manuálu, které se týkají provozu.
 • Musí mít dobrý zrak (dle normy vyžadované pro získání řidičské oprávnění).
 • Musí být fyzicky způsobilý provozovat jeřáb a jeho vybavení.
 • Musí být dostatečně vysoký pro obsluhu ovládacího panelu a mít přes něj volný výhled na pracovní plochu.
 • Musí být dobrou koordinaci očí, rukou a nohou.
 • Nesmí trpět (ani nyní ani v minulosti) žádnými záchvaty epilepsie či jinými onemocněními, kvůli kterým by mohl upadnout do bezvědomí.
 • Musí být schopen rozumět veškerým nápisům, označením, pokynům.
 • Musí být přezkoušen na výše uvedené kvalifikace alespoň jednou za 3 roky.

 

Všechny uvedené body by měly být v souladu s platnou legislativou dané země.

Jste netrpěliví a chcete si pročíst kompletní Manuál lehkých jeřábů ihned? Zadejte svůj e-mail a stáhněte si celý Manuál ještě dnes!

 

Nenechte si také ujít další díly:

 1. díl - Technický popis lehkých jeřábů

 2. díl - Design lehkých jeřábů NIKO 

 3. díl - Montážní návod pro lehké jeřáby

 4. díl - Funkce lehkého jeřábu NIKO

 5. díl - Kontrola a údržba lehkého jeřábuDiskuse